Ochrona danych osobowych

W zawiązku z wejściem do stosowania od dnia 25.05.2018 r. Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r., tzw. RODO, przedstawiamy wymaganą informację o przetwarzaniu Państwa danych osobowych.

Informacja o ochronie danych osobowych Kontrahentów (Klientów, Odbiorców, Dostawców, Wykonawców, Podwykonawców) BOLIX S.A.

1. Administratorem danych osobowych jest Bolix S.A. z siedzibą przy ul. Stolarskiej 8, 34-300 Żywiec.
2. Bolix S.A. przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych – tzw. RODO).
3. Bolix S.A. ogranicza zbierane dane do minimum niezbędnego do zrealizowania celu, dla którego są zbierane.
4. Dane osobowe zbierane przez administratora są wykorzystywane w następujących celach:

 • a. wykonywania zawartych umów;
 • b. podejmowania działań przed zawarciem umowy;
 • c. wykonywania ciążących na administratorze obowiązków prawnych;
  • d. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, w tym:
  • d.i. utrzymywania kontaktów z partnerami handlowymi, klientami, dostawcami lub kontrahentami;
  • d.ii. oferowania swoich usług i produktów (marketingu bezpośredniego);
  • d.iii. poszukiwania podwykonawców i dostawców;
  • d.iv. rozpatrywania skarg i reklamacji;
  • d.v. wykrywania nadużyć i zapobiegania im;
  • d.vi. zapewnienia bezpieczeństwa firmy;
  • d.vii. ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń;
  • d.viii. tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne;
  • d.ix. w ramach grupy kapitałowej, do której należy administrator, dla celów administracyjnych, audytowych, raportowych i sprawozdawczych.

5. Dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, w celu określonym w zgodzie. Udzielona zgoda może być w każdej chwili wycofana, nie będzie to jednak wpływać na zgodność z prawem wykorzystania danych przed cofnięciem takiej zgody.
6. Dane osobowe mogą też pochodzić z innych źródeł zgodnie z prawem, np.:

 • a. ze stron internetowych firm;
 • b. z banków (numery rachunków bankowych, z których były dokonywane płatności na rzecz Bolix S.A.);
 • c. ze źródeł publicznych, w tym rejestrów KRS, CEIDG;
 • d. ze źródeł o ograniczonym dostępie, np. BIK, BIG.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z celu, dla którego zostały zebrane, a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z tego celu oraz przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych. Administrator może też przechowywać dane osobowe dłużej wyłącznie z uzasadnionych powodów, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie.
8. Dane osobowe mogą być ujawniane następującym odbiorcom:

 • a. podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne;
 • b. podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, kadrowo-płacową;
 • c. podwykonawcom lub innym podmiotom współpracującym, jeżeli jest to niezbędne dla realizacji celu przetwarzania danych, w tym dla realizacji umów;
 • d. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze);
 • e. podmiotom sprawującym ochronę fizyczną obiektów należących do administratora;
 • f. podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską lub przewozową;
 • g. podmiotom prowadzącym windykacje lub nabywającym wierzytelności;
 • h. podmiotom powiązanym z administratorem w ramach grupy kapitałowej, przy realizacji obowiązków raportowych i sprawozdawczych;
 • i. innym podmiotom, jeśli ujawnienie danych jest konieczne z przyczyn prawnych.

9. Dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia, którymi są standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.
10. Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Bolix S.A., przysługują prawa dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz przeniesienia danych. Z tych praw można skorzystać składając wniosek w siedzibie administratora. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.
11. Wszystkie osoby mają prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy prawa.
12. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez e-mail: iod@bolix.pl lub pisemnie na adres Bolix S.A.

Informacja o ochronie danych osobowych dla Subskrybentów newslettera BOLIX S.A.
1. Administratorem danych osobowych jest Bolix S.A. z siedzibą przy ul. Stolarskiej 8, 34-300 Żywiec.
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są prawnie uzasadnione interesy administratora, tj. marketing bezpośredni własnych produktów.
3. Podanie danych na formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne jeśli chcą Państwo dołączyć do subskrybentów newslettera.
4. W każdym momencie mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera klikając link zawarty w newsletterze.
5. Dane będą przechowywane przez czas trwania subskrypcji newslettera, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z subskrypcji.
6. Dane osobowe mogą być ujawniane:

 • a. podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne;
 • b. podmiotom realizującym usługi marketingowe w imieniu administratora.

7. Przysługują Państwu prawa dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu. Z tych praw można skorzystać składając wniosek w siedzibie administratora. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.
8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
9. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez e-mail: iod@bolix.pl lub pisemnie na adres Bolix S.A.

Informacja o ochronie danych osobowych dla osób zainteresowanych otrzymaniem oferty handlowej od dystrybutorów produktów Bolix S.A.
1. Administratorem danych osobowych jest Bolix S.A. z siedzibą przy ul. Stolarskiej 8, 34-300 Żywiec.
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będą:

 • a. zgoda;
 • b. prawnie uzasadnione interesy administratora, tj. marketing bezpośredni własnych produktów – w przypadku zapisania się również na newsletter.

3. Podanie danych na formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne jeśli chcą Państwo otrzymać ofertę dotyczącą produktów Bolix S.A. i/lub dołączyć do subskrybentów newslettera.
4. Udzieloną zgodą mogą Państwo w każdej chwili wycofać, nie będzie to jednak wpływać na zgodność z prawem wykorzystania danych przed cofnięciem takiej zgody.
5. W każdym momencie mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera klikając link zawarty w newsletterze.
6. Dane będą przechowywane przez czas przygotowywania oferty, czas trwania subskrypcji newslettera, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia z tym związane.
7. Dane osobowe mogą być ujawniane:

 • a. podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne;
 • b. dystrybutorom produktów Bolix S.A.;
 • c. podmiotom realizującym usługi marketingowe w imieniu administratora.

8. Przysługują Państwu prawa dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu. Z tych praw można skorzystać składając wniosek w siedzibie administratora. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
10. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez e-mail: iod@bolix.pl lub pisemnie na adres Bolix S.A.

Informacja o ochronie danych osobowych dla osób kontaktujących się z BOLIX S.A. przez formularz kontaktowy
1. Administratorem danych zawartych w formularzu kontaktowym jest Bolix S.A. z siedzibą przy ul. Stolarskiej 8, 34-300 Żywiec.
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda, która może być wycofana w każdej chwili, nie będzie to jednak wpływać na zgodność z prawem wykorzystania danych przed cofnięciem takiej zgody.
3. Podanie danych na formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania odpowiedzi.
4. Dane będą przechowywane przez czas trwania korespondencji, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z prowadzonej korespondencji oraz przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych.
5. Zebrane dane osobowe mogą być ujawniane następującym odbiorcom:

 • a. podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne;
 • b. podmiotom świadczącym usługi doradcze, pomoc prawną;
 • c. podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską lub przewozową;
 • d. innym podmiotom, jeżeli będzie to niezbędne dla udzielenia odpowiedzi.

6. Przysługują Państwu prawa dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu. Z tych praw można skorzystać składając wniosek w siedzibie administratora. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.
7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
8. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez e-mail: iod@bolix.pl lub pisemnie na adres administratora.

Informacja o ochronie danych osobowych dla użytkowników portalu „Strefa Architekta” BOLIX S.A.
1. Administratorem danych osobowych jest Bolix S.A. z siedzibą przy ul. Stolarskiej 8, 34-300 Żywiec.
2. Dane będą przetwarzane w następujących celach:

 • a. na podstawie wyrażonej zgody:
  • a.i. założenia i prowadzenia konta użytkownika portalu „Strefa Architekta”;
 • b. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, tj.:
  • b.i. komunikacji związanej z funkcjonowaniem portalu;
  • b.ii. marketingu własnych produktów; tj. przesyłania drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail treści marketingowych (informacji handlowej) w formie newslettera – w przypadku zapisania się również na newsletter;
  • b.iii. ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta i korzystania z portalu „Strefa Architekta”.
4. Udzieloną zgodę mam prawo w każdej chwili wycofać, nie będzie to jednak wpływać na zgodność z prawem wykorzystania moich danych przed cofnięciem takiej zgody.
5. Dane będą przechowywane przez okres ważności konta klienta na portalu, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z prowadzenia i korzystania z portalu.
6. Dane osobowe mogą być ujawniane następującym odbiorcom:

 • a. podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne;
 • b. podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną;
 • c. podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską lub przewozową.

7. Dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (do państw trzecich) w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne zatwierdzone przez Komisję Europejską, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych.
8. Użytkownikom portalu przysługują prawa dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu. Z tych praw można skorzystać składając wniosek w siedzibie administratora. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.
9. Każdy ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy prawa.
10. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez e-mail: iod@bolix.pl lub pisemnie na adres Bolix S.A.